Ouders in de school

Wie denken en bouwen met ons mee aan de plaats om te groeien!

In de dagelijkse gang van zeken zien wij alle ouders als onze partner, zodat leerlingen blijven groeien in de acht jaren dat ze bij ons op school zitten. Toch is er ook een formelere structuur. Naast een leerlingenraad hebben wij een ouderraad en medezeggenschapsraad, ook heeft iedere groep een klassenouder. 


Klassenouders

De juffen en meesters worden geholpen door klassenouders.
Een klassenouder houdt de andere ouders op ve hoogte en benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen. Denk aan meehelpen met een knuselles, kookles, vervoer bij een uitstapje. 
Handig om te weten; de leerkracht is én blijft de eindverantwoordelijke.


Wat doet de ouderraad? 

De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Op deze ouderraadsvergaderingen zijn twee vaste leerkrachten aanwezig om de directe lijn met het team te maken. Er zijn een aantal ouders lid van de ouderraad, maar het is fijn dat er zich nieuwe leden aanmelden! In het najaar vindt de algemene jaarvergadering plaats, georganiseerd door de ouderraad. Op deze avond worden de leden van de ouderraad gekozen en wordt een jaar- en financieel verslag gegeven. De ouderraad is actief in het organiseren van en helpen bij diverse festiviteiten. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks legt zij verantwoording af op de Algemene Ouderavond. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op €20,- euro per kind.

U kunt dit betalen bij de leerkracht van uw kind of overmaken op Raborekening 30.70.59.839 t.n.v. Ouderfonds De Bongerd in Ede. Vermeld hierbij de naam en groep van uw kind(eren).

Inkomensregeling voor inwoners Ede met laag inkomen


De medezeggenschapsraad van de Bongerd

De medezeggenschap heeft een wettelijke status. Deze status ligt vast in het reglement voor de medezeggenschap in het openbaar onderwijs in de gemeente Ede. Het reglement ligt ter inzage in de school. De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit leerkrachten en uit ouders/verzorgers. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders/verzorgers worden bijgewoond. 


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Proominent heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): met leden vanuit de ouders en het personeel. De GMR heeft eveneens een wettelijke status. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle openbare scholen in de gemeente Ede.